Notatki - [Laski] dn. 22 VIII 1927

Wobec niezrozumienia naszego stanowiska w sprawie żydowskiej nawet u tych, którzy chcą być naszymi przyjaciółmi, nawet wśród pracowników naszych, a nawet wśród sióstr, wydaje mi się rzeczą konieczną jasno się w tej sprawie wypowiedzieć.

Łącznikiem jedynym w naszym Dziele jest Pan Jezus, Kościół i głębokie życie wewnętrzne tych ludzi, których Bóg powołuje do tej pracy. Narodowości i klasy społeczne nie są przeszkodą i nie grają roli, jeżeli tamte warunki istnieją. Narodowością żydowską ani się specjalnie nie zajmujemy, ani jej specjalną nie otaczamy opieką. Żydów do współpracy nie poszukujemy. Natomiast, jeżeli mają prawdziwe życie wewnętrzne, na równie z innymi współpracownikami ich cenimy, ceniąc w nich ich wartość moralną i duchową. Tu nie zważamy na zarzuty i krytyki ludzi, którzy jedynie na sprawę żydowską patrzą z punktu widzenia narodowościowego, a którym sprawy dusz są obojętne. Szkoda, którą według tych ludzi przynoszą nam Żydzi, jest tylko pozorną. bóg patrzy w serca, zwycięża nieprzyjaciół i błogosławi tym, którzy nie chcą mieć względów ludzkich, a mają na względzie Jego chwałę i dobro dusz. Jest w tym stanowisku akt wiary i ufności w Bogu. Naszą drogą jest być "głupimi dla Chrystusa".

Zresztą mamy na to nasze stanowisko w stosunku do Żydów specjalne błogosławieństwo Ojca Świętego i to błogosławieństwo daje nam pewność, że jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli chodzi o przyjmowanie Żydów do Zakładu, należy w tym jednak dawać pierwszeństwo tym niewidomym, którzy bardziej tego potrzebują. Co do rzemieślników, jestem zdanie, że powinno się bezwarunkowo dawać pierwszeństwo Polakom, katolikom, wyszukując o ile możności ludzi uczciwych i moralnych. Nie chodzi tu o szerzenie nienawiści i o bojkot, ale w tym wypadku chodziłoby o interes, gdyż Żydzi przeważnie taniej i prędzej robią, a ani dla ich duszy, ani dla niczyjej nie byłoby to z pożytkiem.

Źródło: Matka Elżbieta Czacka, Notatki, Laski 2015.