IV. Tajemnice światła z Matką Różą Czacką

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jezus przyszedł nad Jordan, by przyjąć chrzest od Jana. Było to ujawnienie się światu i pokazanie, jak ważnym wydarzeniem jest przyjęcie chrztu.

Założycielka laseckich sióstr napisała: "Chrzest nakłada na każdego chrześcijanina obowiązek cnoty czystości. Dlatego mylne jest przekonanie, że ta cnota obowiązuje jedynie zakonników i zakonnice. Obowiązkiem jest praktykowanie tej cnoty w każdy wieku i w każdym stanie. Różnica leży w stopniu i w zgodności z prawem ustanowionym przez Stwórcę. Sakrament małżeństwa nakłada również na małżonków prawa, do których stosować się muszą, jeżeli chcą spełniać wolę Bożą".

Jezu, naucz nas właściwego zrozumienia czystości - zgodnie ze stanem naszego życia i powołania.


II. Cud na  weselu w Kanie Galilejskiej

Jakże radośni byliby weselnicy w Kanie Galilejskiej, gdyby wiedzieli, kim jest obecny wśród nich Jezus... Chrystus być może nie miał jeszcze zamiaru objawienia swojego posłannictwa.. Nie oparł się jednak prośbie Matki - Maryi.

Matka Czacka zapisała w swoich "Notatkach osobistych": "Wierzę i ufam, że Matka Najświętsza uprosi nam to, co jest nam potrzebne. Jeżeli prosiła w Kanie Galilejskiej o wino, które zdawałoby się niepotrzebne do życia, czyż nie uprosi dla nas tego, co jest koniecznym do egzystencji?".

Maryjo, obdarz nas łaską głębokiego zaufania Tobie w każdej sytuacji naszego życia, zwłaszcza tej najtrudniejszej - gdy pojawia się zwątpienie.


III. Głoszenie królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia

Królestwo Boże jest w nas, jeśli przyjmiemy Jezusa. Nie musimy o nim mówić, ale głosić je swoim życiem. Być może ktoś, kto nas spotka, podejmie drogę do nawrócenia...

Ksiądz Korniłowicz w jednym ze swoich listów napisał: "To, że [Bóg] dopuszcza do uwikłań i upadku, to może być też z Jego Miłosierdzia, bo chce prawdziwej świętości, głęboko opartej na pokorze poznania własnej nędzy i zawierzenia się jedynie Jego miłości".

Jezu, naucz nas wierności wymaganiom naszego powołania, abyśmy dzięki temu mogli doświadczać cudów Bożej miłości w życiu naszym i naszych najbliższych.


IV. Przemienienia na górze Tabor

Tabor to dla nas przypomnienie, że ostatecznym celem człowieka jest zjednoczenie z Chrystusem w chwale. Przewodnik duchowy Matki Czackiej - ksiądz Władysław Korniłowicz -podkreślał, że kiedy patrzymy na odmienionego Jezusa na górze Tabor, musimy uświadomić sobie konieczność wewnętrznej przemiany: "przemienienie pokazuje, jakie będzie Królestwo Chrystusa - Królestwo ukrzyżowane, które stanie się chwalebnym - tak jak Jego Król".

Jezu, pozwól nam się przemienić, abyśmy całą naszą wolą, sercem i umysłem złączyli się z Tobą.


V. Ustanowienie Eucharystii

Eucharystia jest przede wszystkim Ofiarą, którą najpełniej przeżywa się, gdy ma się możliwość przyjęcia Komunii Świętej. Ołtarz jest miejscem dokonywania się "społecznego sprawowania Mszy św.".

Jezu, pozwól nam oddać Ci się w pełni, zgodnie ze słowami Matki Czackiej: "Trzeba Mu się oddać. Trzeba Mu wierzyć, trzeba Mu ufać, trzeba Go kochać. On wleje w nas mocą swoją i wiarę, i ufność,i miłość. Miłością Jego będziemy Go kochać. Nasza miłość wobec ogromu Miłości Jego, zalewającej nas, przestaje istnieć, by zmieszać się jak nieznaczna kropelka w oceanie Jego miłości".


Źródło: Dorota Mazur OV, Matka Elżbieta Róża Czacka. Życie, duchowość, modlitwy, Wyd. ESPE, Kraków 2021.