Nowenna - dzień 7 - Światłem ciała jest twoje oko

Modlitwę tego dnia ofiarujmy z prośba o łaskę rozumienia trudniejszych wyzwań  szansy doznania Bożej miłości i świadczenia o wierze.

"Nie nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem, lecz na świeczniku, aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą. Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe ciało będzie w świetle" (Łk 11, 33-34).

Stefan kard. Wyszyński wspominał Elżbietę Czacką: "Podobno w obliczu człowieka, najbardziej wymowne są oczy. Przez nie patrzy dusza z całym swym bogactwem. Nie dane nam było oglądać duchowości Matki przez jej oczy, ale jej twarz wyręczała oczy, jej twarz mówiła... To była wymowna twarz! Odsłaniała i zdradzała tajemnicę służebnicy dobrej i wiernej. TA służebnica daleka była od sentymentalizmu w życiu duchowym. Często przestrzegała, aby: "nie nazywać mianem krzyża przykrości wypływających z naszych ułomności: miłości własnej nieujarzmionej, braku umartwienia itd., i nie udawać męczenników, a przyjąć je jako zasłużoną karę za grzechy". Mówiła o cierpieniu, które w zjednoczeniu z Chrystusem może nieść każdy chrześcijanin i podkreślała, że trwanie u stóp krzyża powinno być naszą drogą".

Modlimy się dziś z Matką Elżbietą jej słowami:

U stóp Ukrzyżowanego nie możemy być bezczynni. Pan Jezus nie tylko rozważanie chce Jego męki, nie tylko rozczulania się nieistotnego z zewnątrz i w martwocie, ale chce, byśmy wraz z Nim dusze ratowali. [...] Ta miłość, która spływa z Krzyża do dusz naszych, zapala miłość do Boga w sercach naszych. Zapala miłość ku bliźnim naszym. Miłość, Duch Święty, modli się w nas, bierze nas w posiadanie swoje. Co za pełnia życia w tych tajemnicach. Co za szczęście być posłusznym narzędziem Bożym. Trwać w Bogu, a On w nas.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 28.06.2021/Nr 2195/D/2021.