"Przedziwny jest Bóg w świętych swoich"

Powyższe słowa wypowiedział Kard. Stefan Wyszyński podczas pogrzebu Sługi Bożej, wyrażając tym samym swoje uznanie dla jej życia i wiernego świadectwa niesienia krzyża ślepoty oraz całego Dzieła przez siebie założonego. Razem z Ks. Prymasem wiele osób niewidomych, siostry franciszkanki oraz bardzo liczna grupa przyjaciół Dzieła Lasek wyrażali przekonanie o świętości życia tej mężnej niewiasty oraz składali świadectwa na piśmie.

W następnych latach po śmierci Sługi Bożej rozpoczęto gromadzenie dokumentów jej życia, z myślą o podjęciu starań o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. W tym okresie wpłynęło do sekretariatu Zgromadzenia ponad 150 wspomnień naocznych świadków życia i służby Matki Czackiej. Bardzo licznie zwracały się do sióstr franciszkanek osoby niewidome, wyrażając gorące pragnienie, by jak najszybciej mieć błogosławioną Patronkę - Niewidomą Matkę Niewidomych. Szczególnie uroczyście obchodzono 100-lecie urodzin Założycielki Dzieła Lasek (1976), z udziałem Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Od tego też roku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niewidomych w Laskach otrzymał imię Róży Czackiej.

W związku z jubileuszem 25-lecia śmierci Matki Elżbiety (15 maja), w listopadzie 1986 roku, Konferencja Episkopatu Polski wyraziła poparcie dla inicjatywy rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.

Uroczysta sesja rozpoczynająca prace odbyła się 22 grudnia 1987 roku. Natomiast zakończenie prac na szczeblu diecezjalnym nastąpiło w dniu 26 czerwca 1995 roku, wspólnie z procesem Sługi Bożego Ks. Władysława Korniłowicza. Następnie akta obu procesów przekazano do Kongregacji do Spraw Świętych. Praca nad "Positio de vita et virtutibus" Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej została ukończona w grudniu 2010 roku.

źródło: S. Radosława Podgórska, Sługa Boża Matka Elżbieta Róża Czacka (1876-1961), Założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, w: Święci są wśród nas, pod red. o. G. Bartoszewskiego OFMCap, Warszawa 2012.